Knihovna

Níže naleznete podklady k vašemu samostudiu a potřebné informace týkající se dané problematiky. Čísla vyjadřují číselné označení legislativy, podrobnosti o legislativě získáte po rozkliknutí.

Školící příručka BOZP

Zákoník práce

Seznam povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP

Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění

zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce

zákon 262/2006 Sb., zakoník práce ve znění pozdejších předpisů

zákon 309/2007 Sb., zákon o BOZP

zákon 350/2011 Sb., chemický zákon

zákon 379/2005 Sb., alkohol a tabákové výrobky

nařízení vlády 378/2001 Sb., požadavky na stroje

nařízení vlády 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště

nařízení vlády 201/2010 Sb., pracovní úrazy

nařízení vlády 362/2005 Sb., práce ve výškách

nařízení vlády 361/2007 Sb., ochrana zdraví při práci

 

nařízení vlády 591/2006 Sb., BOZP na staveništích

vyhláška 48/1982, požadavky na technická zařízení

vyhláška 432/2003, kategorizace prací

vyhláška 30/2001, provoz na pozemních komunikacích

vyhláška 288/2003, práce zakázané ženám a mladistvým

zákon 373/2011 Sb., zákon o specifické zdravotní službě

zákon 111/1994 Sb., o silniční dopravě

zákon 258/2000 Sb., ochrana veřejného zdraví

zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích

zákon 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

zákon 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

zákon 186/2012 Sb., o přestupcích

zákon 233/2013 Sb., o silničním provozu

zákon 239/2013 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích

dopravní značení 2

Výukové a servisní
centrum BOZP a PO

Tel: 353 549 043, mobil: 737 683 844
E-mail: elearning@servisbozp.cz
www.servisBOZP.cz